Información Legal

A Peña Celtista Terra Celeste foi constituida o 11 de decembro de 1.999 en A Coruña. Está inscrita no Rexistro Provincial de Asociacións sen ánimo de lucro da Xunta de Galicia, co número de rexistro 5.252, Sección 1ª, de data 10 de xaneiro de 2.000 e na Federación de Peñas do Real Club Celta de Vigo, S.A.D., con nº 114, de data 4 de Novembro de 2015.


O Número de Identificación Fiscal (CIF) da Asociación é G-15.773.237.


A Asociación Peña Celtista Terra Celeste cumpre  coas directrices da Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal, e vela por garantir un correcto uso e tratamento dos datos persoais do usuario.


A Asociación Peña Celtista Terra Celeste, réxese polos seus Estatutos, pola Lei Orgánica 1/2.002, do 22 de marzo, reguladora do Dereito de Asociacións e pola demáis lexislación existente en materia de Asociacións que lle sexa aplicable.